Lassan 10 éve, 2006. szeptember 15-től függesztheti fel vagy törölheti az adózó adószámát az Adóhatóság.  Az erre vonatkozó rendelkezések többsége az Adózás rendjéről szóló törvényben (Art.) található.

A jogalkotók célja ezen rendelkezések bevezetésével  a fiktív adózókkal szembeni hatékonyabb fellépés.

Nézzük, mit kell tudnod ezzel kapcsolatban.

Az Adóhatóság felfüggeszti az adószámot, ha :

 • a postai úton kézbesített hivatalos irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek minősül ( fontos, hogy csak a „címzett ismeretlen” jelzéssel visszaérkező hivatalos iratok esetén valósulhat ez meg, de viszont a levélszekrény hiánya már ok lehet a felfüggesztésre)
 • az adózó székhelyén végzett helyszíni vizsgálat során az adózó a székhelyén nem található meg
 • az adózó bevallási, befizetési kötelezettségének az Adóhatóság felszólítása ellenére sem tesz eleget.

Ezen esetekben az Adóhatóság nem rendelkezik mérlegelési jogkörrel, azaz ha a fenti feltételek megvalósulnak, az adózó adószámát fel kell függeszteni.

A NAV határozattal dönt az adószám felfüggesztésről, mely ellen az adózó a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Ha jogerőre emelkedik a határozat, az Adóhatóság társaságok esetében a cégbíróságot, egyéni vállalkozók esetén a Kormányhivatalt keresi meg a felfüggesztésének tényének és kezdő időpontjának nyilvántartásba vétele céljából.

Fontos, hogy amennyiben az adószám felfüggesztésére azért kerül sor, mert postai úton nem érhető el az adózó, az állami adóhatóság a felfüggesztést elrendelő határozatát hirdetmény útján közli az adózóval. A hirdetményt 15 napra a NAV honlapján teszik közzé.

A hirdetmény tartalmazza:

 • a közzététel napját
 • a határozatot hozó adóhatóság megnevezését
 • az ügyszámot és a a tárgyát
 • az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát
 • figyelemfelhívást, hogy az adózó a határozatot átveheti
 • utalást arra, hogy a határozat még nem emelkedett jogerőre.

A közlendő határozatot a hirdetmény közzétételét követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Ha az adószám felfüggesztésre okot adó körülmények már nem állnak fenn, az adózó a felfüggesztés megszüntetése iránti kérelmet terjeszthet elő. Az Adóhatóság a kérelem alapján megvizsgálja, hogy a felfüggesztésre okot adó körülmény valóban megszűnt-e. Kedvező elbírálás esetén határozattal megszünteti a felfüggesztést. Ezzel egyidejűleg hivatalból tájékoztatnia kell a cégbíróságot vagy kormányhivatalt az adószám felfüggesztés visszavonásáról.

Milyen következményei vannak a felfüggesztésnek?

Az adószám felfüggesztési ideje alatt az adózó

 • adólevonási jogával nem élhet
 • adó-visszaigénylési jogával nem élhet
 • költségvetési támogatás iránti kérelemmel nem élhet

Amint az adószám felfüggesztését megszüntető határozat jogerőre emelkedik, az adózó újra élhet adólevonási és adó-visszatérítési jogával.

Következő cikkünkben az adószám törlésének szabályait tekintjük majd át.