ADÓVÁLTOZÁSOK 2016

Hírlevelünk a legfontosabb adóváltozásokat ismerteti a 2016-os évre vonatkozóan.

SZJA

 1. SZJA adókulcsa 15% lesz a jelenlegi 16% helyett
 2. Családi adóalap-kedvezmény
  • egy eltartott esetén 66 670 forint, így marad a 10 000 forint összegű adómegtakarítás,
  • kettő eltartott esetén 83 330 forint, így marad a 12 500 forint összegű adómegtakarítás
  • három és minden további eltartott esetén 2016-tól kezdve 220 000 forint, így marad a 33 000 forint összegű adómegtakarítás.
 1. Első házasok adóalap kedvezménye 33.335 Ft lesz, marad az 5000 Ft-os adómegtakarítás
 2. Családi kedvezmény érvényesítéséhez 2017-től lesz kötelező a gyermeknek adóazonosító jellel rendelkeznie
 3. Cafetéria.
  • béren kívüli juttatás esetén a munkáltatói teher 34,51% lesz 35,7% helyett
  • egyes meghatározott juttatások esetén 49,98% lesz 51,17% helyett
 1. Adómentes bevétel az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépése esetén kapott t reálhozam
 2. Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező személyek által vadon gyűjthető termények, termékek felvásárlónak történő értékesítése esetén az értékesítési bevétel 25%-a után kell adózni.
 3. Bevallási nyilatkozat:

a 2015. évben megszerzett jövedelmek vonatkozásában a NAV lehetőséget biztosít az adózók számára, hogy Szja bevallási kötelezettségüknek a munkáltatójukhoz vagy ha nincs munkahelyük, akkor a NAV-hoz megtett bevallási nyilatkozat útján tegyenek eleget.

 1. Bevallási ajánlat

2017. január 1-i hatállyal az adóhatóság az ügyfélkapuval, vagy személyes beazonosítást biztosító elektronikus hozzáféréssel rendelkező adózók részére az adóévet követő év március 15. napjától bevallási ajánlatot készít – akkor is ha a magánszemély nem kéri – melyet elektronikus úton küldjön meg a magánszemély részére. A tervezet akkor válik a magánszemély bevallásává, ha azt igazolható módon elfogadja. Ezt első alkalommal a 2016. évben megszerzett jövedelmek tekintetében alkalmazza majd az Adóhatóság.

 1. A munkáltatóknak a korábbinál jóval több adatot kell szolgáltatni a havi 08-as járulékbevallásban a családi kedvezmény és első házasok kedvezménye vonatkozásában.

ÁFA

 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

Az áfát érintő legjelentősebb változás, az időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának változása.Az új szabályok három rendelkezést tartalmaznak:   Főszabály: amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, akkor   teljesítés időpontja = az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

A főszabály alól két kivétel van:

 1. Ha az adott időszakra vonatkozó ellenérték fizetési esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi, akkor a teljesítés időpontja = a számla kibocsátásának napja.
 1. Ha az ellenérték fizetési esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, akkor a

teljesítés időpontja = az ellenérték fizetési határideje   de az áfa fizetés legkésőbb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik napon beáll.

Ez alapján, azoknak akik feledékenységből nem számláznak, önrevíziót kell benyújtaniuk. 2016-tól így nem lehet hosszú fizetési határidőkkel elnyújtani az áfa fizetés időpontját sem.

 1. 5%-os kulcs alá kerül a friss, hűtött vagy fagyasztott házi sertéshús értékesítése.

Társasági adó

 1. Növekedési adóhitel

2015-re visszamenőlegesen lehet alkalmazni a növekedési adóhitelt, amely alapján adóhalasztást érvényesíthet a vállalkozások bizonyos köre. Azon társaságok, amelyek az adózás előtti eredményüket egy éven belül ötszörösére növelik, a növekmény ( növekedési adóhitel) után járó társasági adót (mind a december 20-án esedékes feltöltési kötelezettséget mind a május 31-ig esedékes adót) halasztva teljesíthetik.   Igénybevétel feltételei:

 • legalább három adóéve működik
 • a 3 adóévben átalakulással, szétválással, egyesüléssel nem érintett
 • növekedési adóhitel összegének számításakor a kapott (járó) osztalék, a kapott (esedékes) kamat összegét, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét nem lehet figyelembe venni

Nem lehet alkalmazni a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket végelszámolás és felszámolás esetén, már a végelszámolás, felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben sem. A késleltetett fizetés nyolc részletben történik. A növekedési adóhitellel halasztott adó még tovább is csökkenthető, ha a társaság tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg. Az új munkahelyeket legalább 2 évig fenn kell tartani, ellenkező esetben a kedvezmény arányos része visszafizetendő. A meg nem fizetett adóhitel azonnal esedékessé válik, ha a cég társasági adó alanyisága megszűnik.

 1. Külföldön adóztatható jövedelmek mentesítése

A külföldön adóztatható jövedelmek mentesítése szigorúbbá válik. A progresszív mentesítés bevezetésével ugyanis az adót már nem csupán a hazai jövedelem kapcsán kell megállapítani, hanem a külföldi fióktelep, telephely jövedelmével együtt, majd az így megemelt progresszív adóalapra számított adóból kell a külföldön adóztatható jövedelemre jutó társasági adót levonni. A törvényváltozás 2015. július 25-én lépett hatályba.

 1. Bírság visszatérítése

A vállalkozások által fizetendő bírságok és egyéb jogkövetkezmények növelik a társasági adó alapját. Az ennek ellentételezésére bevezetett új szabályok szerint azonban ezek visszatérítése az adóalap csökkentéseként vehetőek figyelembe már a 2015-ös adóév során is (korábban csak ezek elengedése eredményezhetett adóalap-csökkentést).

Adózás rendje

 1. Megbízható adózó – kockázatos adózói kategória

A jogaikat jogkövető módon teljesítő, azaz megbízhatónak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a kockázatosnak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb elbírálásban részesülnek. E speciális adózói körbe az alábbi társaságok tartoznak:

 • cégbíróságon bejegyzett adózók
 • áfa körbe tartozó adózók.
 1. január 1-től így három kategóriába sorolható ezen adózói kör a NAV szemszögéből:
 • megbízható adózó az általános szabályokhoz képest enyhébb szabályozással
 • kockázatos adózó az általános szabályokhoz képest szigorúbb szabályozással
 • a jelenleg is létező „általános” adózó az általános szabályokkal.

A NAV először 2016. első negyedévét követően minősíti a vállalkozásokat, majd negyedévente vizsgálja a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását. Az első minősítésről az adóhatóság értesítést küld az adózónak. Ezt követően az adózó az ügyfélkapun keresztül 2016. augusztustól kérdezheti majd le minősítését és lehetősége lesz azzal kapcsolatban kifogással élni. Ha az adózó vitathatja minősítését, a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított hat hónapon belül kifogást nyújthat be az Adóhatósághoz. A megbízható és kockázatos adózói kategória főbb tudnivalóiról bővebben itt olvashattok: www.komjathykonyveles.hu/az-adozo-2016-tol-megbizhato-vagy-kockazatos/

 1. Adó- és vámfolyószámla integrációja
  • január 1-vel az állami adóhatóság, illetve a vámhatóság által eddig külön vezetett folyószámlán szereplő fizetési kötelezettségek egy közös folyószámla nyilvántartásba kerülnek.
  • A tartozásmentesség igazolása 2016-tól már egységesen lesz kérhető.
  • Az adózó a 2016. évtől kizárólag akkor kap egyenlegközlőt, ha az adószámláján a tartozás vagy a túlfizetés összege meghaladja a 2000 forintot.
  • Az állami adó- és vámhatóság a 2000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő.
  • 2016-tól az esedékesség szerinti elszámolású (pl. áfa) és a tételes elszámolású adónemek (pl. vám) között is kérheti az adózó a túlfizetésének az átvezetését.
 1. Mulasztási bírsághoz kapcsolódó módosítás

Ha a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó (pl. magánszemély, egyéni vállalkozó) a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, az adóhatóság nem bírságolhat, határidő kitűzésével felhívja a kötelezettsége teljesítésére az adózót. Mulasztási bírság kiszabására csak a felhívás eredménytelensége esetén lesz lehetősége az Adóhatóságnak.

 1. Adóregisztrációs eljárás szigorítása

A törvény több ponton szigorít, illetve pontosít az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseken.

 • Az adóregisztrációs eljárással összefüggő – adótartozásra vonatkozó – összeghatárok a korábbi 15-, illetve 30 millió forintról 5 és 10 millió forintra csökkennek.
 • A cégvezetők is bekerültek az adóregisztrációs eljárás során vizsgált személyi körbe
 • Az 50 százalékot elérő mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, ennek hiányában valamennyi tag is a vizsgálati körbe kerül
 • Az adóhatóság ezentúl akkor is megtagadja az adószám kiadását, ha a vizsgált személyt a vezetői tisztségviselői pozíciójától vagy foglalkozástól eltiltottak

A törvényalkotók célja, hogy olyan személyek, társaságok ne tudjanak újcéet alakítani, akik adótartozást halmoztak fel.

 1. Végelszámolás adóhatósági ellenőrzésével kapcsolatos módosítás

A hatályos rendelkezések szerint valamennyi vállalkozónál kötelező ellenőrzést lefolytatni, ha végelszámolását rendelték el. A végelszámolással megszűnő adózók többsége rendezett adóügyi kapcsolatokkal rendelkezik, ezért indokolatlan minden végelszámolással megszűnő vállalkozó kötelező adóhatósági ellenőrzését előírni. A teljes körű kötelező ellenőrzés megszüntetésével egyszerűbbé válik az adóügyi kapcsolatok szempontjából nem kockázatos vállalkozások kivezetése a piacról. A kötelező ellenőrzés csak a kockázatos adózók végelszámolása esetén marad meg.

 1. Adóhatósági adatszolgáltatás változása
 • Az e-SZIG kártya bevezetésével összefüggésben az adóhatóság megkeresésre átadja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnek az adóazonosító jelet az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén történő elhelyezése érdekében.
 • Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról az online pénztárgép forgalmazót, valamint a mobil szolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és NAV szervere közötti kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 1. Egyéb változások
 • A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség kapcsán a korábbi 150 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra emelkedik a pótlékmentes részletfizetés összeghatára, melyet a személyi jövedelemadón túl az egészségügyi hozzájárulásra is kiterjesztettek.
 • Az adózó 1000 forintot el nem érő adóját nem fizeti meg, és az adóhatóság az 1000 forintot el nem érő adó-visszatérítést és adó-visszaigénylést nem utalja ki és nem tartja nyilván.
 • Az adóhatósági iratot a saját kézbesítő útján történő kézbesítés megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az adózó, vagy az irat átvételére jogosult személy az átvételt megtagadta.

Illeték

Az alábbi eljárások illetékmentesek január 01-től:

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése évente négy alkalommal
 • cégkivonat, cégbizonyítvány és cégmásolat kiállítása, ha azt a cég tagja vagy képviselője kéri
 • cégokirat elektronikus küldése, ha azt a cég tagja vagy képviselője kéri
 • vállalkozói igazolvánnyal, az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás
 • személyi igazolvány és lakcímkártya igénylése
 • családi állapot változásából eredő névváltozási eljárás
 • eltulajdonított okmányok pótlása
 • mozgáskorlátozott parkolási kártyája
 • oktatási igazolvány kiállítása
 • mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány
 • népi iparművészeti igazolvány igénylése
 • jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele
 • gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal
 • tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése öröklés esetén
 • haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján
 • számviteli beszámoló közzététele
 • valamennyi adóhatósági igazolás.

A megbízható adózói kategóriába besorolt adózók által kezdeményezett részletfizetési eljárások szintén mentesülnek az eljárási illetékfizetés alól. Illetékmentesek lesznek a környezetkímélő járművek is. Az elektromos meghajtású járművek mellett az egyéb környezetkímélő járművek visszterhes megszerzése is illetékmentessé válik. A törvény támogatni kívánja a logisztikai és közúti fuvarozási ágazatban használt járműpark korszerűsítését is. A haszonjárművek (autóbusz, nyerges-vontató és tehergépkocsi) szerzése illetékmentessé válik, de kizárólag csak a gazdálkodó szervezetek részére.

Amennyiben le szeretné menteni a levelet PDF formátumban, kattintson erre a mondatra.

Veszprém, 2016. január 02.

Komjáthy Krisztina